01.01

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 21.12.2016р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО», ідентифікаційний код – 05391175 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 27.11.2016 року, призначених на 21.12.2016 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А, каб. № 12, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
  4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО».
  6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
  7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» та визначення її повноважень.
  8. Затвердження плану перетворення.
  9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

10.  Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проекти рішень з кожного питання порядку денного викладені в Додатку 1 до даного повідомлення.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 14:00 год.; закінчення реєстрації - о 14:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 15.12.2016 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 33027, Рівненська обл.,  м. Рівне, вул. Київська, 110А, каб. № 6, до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А, каб. № 12. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Хом’як Віталій Іванович. Контактна особа – Слесар Катерина Миколаївна. Довідки за телефоном: (067) 550-85-68.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://rivne-avto.ukravto.ua/.   

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

Генеральний директор                                                                                                              Хом’як В.І. 

 

 

 

Додаток 1 до Повідомлення

Проекти рішень по питанням порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.         Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

-        Голова лічильної комісії Процюк Олена Миколаївна;

-        Член лічильної комісії Кушнерук Леонід Флорович;

-        Член лічильної комісії Слесар Катерина Миколаївна.

 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.      Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Боровика Богдана Миколайовича.

2.2.      Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства  Хом’яка Віталія Івановича.

 

3.         Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

3.1.      Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

 

4.         Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

4.1.      Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-     Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-     Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-     Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-     Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-     Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-     Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-     Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-     Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-     Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-     Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-     Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-     Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-     Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-     Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-     Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-     Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

5.         Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО».

Проект рішення:

5.1.         Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» (код ЄДРПОУ 05391175) шляхом перетворення у товариство з ДоДАТКОВОЮ відповідальністю «РІВНЕ-АВТО».

5.2.         Передати всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання, інші права та обов’язки, які належать Товариству, до його правонаступника – товариствА з ДоДАТКОВОЮ відповідальністю «РІВНЕ-АВТО».

 

6.         Припинення повноважень Дирекції Товариства.

Проект рішення:

6.1.      Припинити повноваження Дирекції  Товариства у складі:

Генерального директора – Хом’яка Віталія Івановича;

Члена Дирекції-Головного бухгалтера – Олексієвець Альони Іванівни.

 

7.         Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» та визначення її повноважень.

Проект рішення:

7.1.      Створити комісію з припинення у складі 2-х осіб:

Голова комісії з припинення - Хом’як Віталій Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2884008357);

Член комісії з припинення – Олексієвець Альона Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2979101409).

7.2.      Визначити місцезнаходження комісії з припинення за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А.

7.3.      Визначити, що з моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

7.4.      Визначити, що Голова комісії з припинення з моменту його призначення уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, довіреності та договори.

7.5.      Уповноважити комісію з припинення протягом 2-х календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підготувати Передавальний акт майна, коштів майнових прав та обов’язків, що передаються від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» до його правонаступника товариствА з ДоДАТКОВОЮ відповідальністю «РІВНЕ-АВТО».

7.6.      Уповноважити Голову комісії з припинення Товариства (з правом передоручення) забезпечити подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про припинення Товариства, видати довіреність уповноваженим особам щодо представництва перед державними органами.

 

8.         Затвердження плану перетворення.

Проект рішення:

8.1.         Затвердити розроблений Наглядовою Радою Товариства план перетворення Товариства:

1.         Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні.

1.1.      Товариство, яке припиняється внаслідок перетворення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» (код ЄДРПОУ 05391175), місцезнаходження: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А.

1.2.      Товариство, яке утворюється внаслідок перетворення: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО» (код ЄДРПОУ 05391175), місцезнаходження: Україна, 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110А.

2.         Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

2.1.      Порядок і коефіцієнти конвертації акцій: обмін (конвертація) акцій на частки здійснюється з розрахунку: 1 акція номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» – на 1 частку номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО».

2.2.      Порядок і коефіцієнти конвертації інших цінних паперів: не передбачається у зв’язку з відсутністю випущених інших цінних паперів, крім акцій, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО».

3.         Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством - правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

3.1.      В зв’язку з відсутністю інших цінних паперів крім акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», відомості про права власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» не надаються та заходи не проводяться.

4.         Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

4.1.      Посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО» - правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» буде Дирекція  Товариства у складі:

Генерального директора – Хом’яка Віталія Івановича;

Члена Дирекції-Головного бухгалтера – Олексієвець Альони Іванівни.

5.         Запропоновані до виплати винагороди чи компенсації особам, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення.

5.1.      Особам, які стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО», не передбачається виплата ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕ-АВТО» винагород та компенсацій, окрім встановленої заробітної плати на займаних посадах згідно штатного розкладу.

5.2.      Винагороди чи компенсації особам, які стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО» після обрання (призначення) цих осіб, виплачуються правонаступником - ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО» відповідно до укладених контрактів та штатного розкладу.

 

9.         Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення:

9.1.      Затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення Товариства:

1.         Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» здійснити наступні дії:

1.1.      протягом 3 (трьох) робочих днів подати державному реєстратору документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» та оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття акціонерами рішення про припинення юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО»;

1.2.      протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» подати до НДКЦПФР документи для зупинення обігу акцій;

1.3.      протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО» письмово повідомити про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення;

1.4.      здійснити викуп акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» в акціонерів, які мають на це право відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимагають цього;

1.5.      здійснити дії, пов’язані з обміном акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО» в порядку та строки визначені чинним законодавством України та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО»;

1.6.      здійснити дії з прийняття та розгляду вимог кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» в порядку та строки визначені чинним законодавством України;

1.7.      здійснити інвентаризацію активів та зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» в строк – два місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО»;

1.8.      здійснити дії по задоволенню вимог, заявлених кредиторами, в тому числі розрахунок з кредиторами;

1.9.      за результатами проведених дій, скласти Передавальний акт після закінчення строку, встановленого для пред’явлення вимог кредиторів та подати його на затвердження загальним зборам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО»;

1.10.    протягом 10 (десяти) робочих днів з дня затвердження передавального акту подати до НДКЦПФР документи для скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

1.11.    після скасування реєстрації випуску акцій виконати всі юридичні та фактичні дії щодо забезпечення діяльності юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО», що створюється у результаті припинення шляхом перетворення юридичної особи - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО».

 

10.       Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО».

Проект рішення:

10.1.    Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступника.

Статутний капітал Товариства з додатковою відповідальністю «РІВНЕ-АВТО» (яке є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «РІВНЕ-АВТО») затвердити у розмірі 16 113 496,35 (шістнадцять мільйонів сто тринадцять тисяч чотириста дев’яносто шість гривень 35 копійок) гривень, тобто у розмірі статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «РІВНЕ-АВТО».

10.2.    Обмін акцій акціонерів Публічного акціонерного товариства «РІВНЕ-АВТО» на частки в статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «РІВНЕ-АВТО» провести виходячи з розміру частки кожного акціонера (у відсотках) у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «РІВНЕ-АВТО» згідно з номінальною вартістю акцій.

 

11.       Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:

11.1.    Встановити строк заявлення вимог кредиторів - 2 (два) місяці з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття акціонерами рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО».