01.01

Особлива інформація про змiну складу посадових осiб емiтента (Генерального директора) 03.07.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Рiвне-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027, м. Рiвне, вул. Київська 110 а

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362)64-31-10 (0362)28-44-29

5. Електронна поштова адреса

urist@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.rivne-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол № 03/07/2015-1 вiд 03 липня 2015 року) вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента: Припинено повноваження (звiльнено) Генерального директора ПАТ "Рiвне-Авто" БIЛIЧА СВЯТОСЛАВА ОЛЕКСIЙОВИЧА ( паспорт серiя СН 216710 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.06.1996 року) «03» липня 2015 року за угодою сторiн (п. 1 ст. 36 КЗпП України) згiдно поданої ним заяви, який не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить : 0 акцiй. Строк повноважень склав 1 рiк 15 днiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол № 03/07/2015-1 вiд 03 липня 2015 року) вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента Обрано ТЕСЛЕНКА ВАДИМА IГОРОВИЧА ( паспорт МН 650962 виданий Київським РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 23.01.1998 року) на посаду Генерального директора ПАТ "Рiвне-Авто" з «06» липня 2015 року, на пiдставi поданої ним заяви, за контрактом. Без зазначення строку (призначення) обрання.Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 шт., 0 %. Протягом останiх пяти рокiв обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу аналiтики та планування виробництва АТ "УкрАвто"; заступник генерального директора з виробництва та торгiвлi з/ч ТОВ "Тандем-Авто"; начальник вiддiлу контролю АТ "УкрАвто"; заступника директора з виробництва та торгiвлi з/ч ТОВ "Автомобiльний центр Голосiївський". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бiлiч Святослав Олесiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

03.07.2015

(дата)