01.01

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 04.05.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне Київська, 110А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362) 28-44-29 (0362)64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства "Рівне-Авто" 04.05.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Рівне-Авто" № 04/05/2017-1 від 04.05.2017 р. та поданої заяви Олексієвець А.І.

Посадова особа Олексієвець Альона Іванівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду член Дирекції - головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 місяць.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства "Рівне-Авто" 04.05.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Рівне-Авто" № 04/05/2017-1 від 04.05.2017 р.  та поданої заяви Харитонюк В.Г .

Харитонюк Валентина Григорівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду член Дирекції - Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: без зазначення строку повноважень.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Хом`як В.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)