01.01

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада, Ревізійна комісія)14.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Рiвне-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027, м. Рiвне, вул. Київська 110 а

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362)28-44-29 (0362)64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.rivne-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року), далi за текстом - Емiтент, у зв’язку з переобранням Наглядової Ради вiдбулися змiни складу посадових осiб Емiтента. Припинено повноваження: Голови Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Тарiеловича, паспорт серiя, номер СН 127347 виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м . Києвi 27.06.1996 року, який володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить : 2 акцiй. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року), у зв’язку з переобранням Наглядової Ради вiдбулися змiни складу посадових осiб Емiтента. Припинено повноваження:Члена Наглядової Ради Козiса Олександра Миколайовича, паспорт серiя, номер СН 183291 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996 року, який не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить : 0 акцiй. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року), у зв’язку з переобранням Наглядової Ради вiдбулися змiни складу посадових осiб Емiтента. Припинено повноваження:Члена Наглядової Ради Васадзе Нiни Тарiелiвни, паспорт серiя, номер МЕ 735697 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.03.2006 року, яка не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить : 0 акцiй. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року), у зв’язку з переобранням Наглядової Ради вiдбулися змiни складу посадових осiб Емiтента. Припинено повноваження:Члена Наглядової Ради Бей Наталiї Олександрiвни, паспорт серiя, номер СО 172271 виданий Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 06.07.1999 року, яка не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить : 0 акцiй. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року), у зв’язку з переобранням Наглядової Ради вiдбулися змiни складу посадових осiб Емiтента. Припинено повноваження:Члена Наглядової Ради Сенюту Iгоря Васильовича, паспорт серiя, номер КВ 272478 виданий Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 07.10.1999 року, який не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить : 0 акцiй. Строк повноважень склав 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Рiвне-Авто" (протокол вiд 14 квiтня 2015 року) , у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради вiдбулася змiна складу посадових осiб емiтента: Обрано Членом Наглядової Ради- Козiса Олександра Миколайовича, паспорт серiя, номер СН 183291 виданого Печерським РУГУ МВС України м.Києва 14.05.1996 р. Протягом останнiх п’яти рокiв – по теперiшнiй час займає посаду - Голова Правлiння АТ «Українська автомобiльна корпорацiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня, обраний зi строком повноважень 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Рiвне-Авто" (протокол вiд 14 квiтня 2015 року) , у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради вiдбулася змiна складу посадових осiб емiтента: Обрано Членом Наглядової Ради Бей Наталiю Олександрiвну, паспорт серiя, номер СО 172271 виданого Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 06.07.1999 р. Протягом останнiх п’яти рокiв – по теперiшнiй час - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань i маркетингових комунiкацiй АТ «Українська автомобiльна корпорацiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня, обрана зi строком повноважень 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Рiвне-Авто" (протокол вiд 14 квiтня 2015 року) , у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради вiдбулася змiна складу посадових осiб емiтента: Обрано Членом Наглядової Ради Сенюту Iгоря Васильовича, паспорт серiя, номер КВ 272478 виданий Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 07.10.1999 р. Протягом останнiх п’яти рокiв – по теперiшнiй час - начальник вiддiлу майнових вiдносин; начальник департаменту майнових вiдносин - АТ «Українська автомобiльна корпорацiя». Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня, обраний зi строком повноважень 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї вiдбулися змiни складу посадових осiб Емiтента. Припинено повноваження: Голови Ревiзiйної Комiсiї Уласенко Юлiї Олександрiвни, паспорт серiя, номер ВК 617369 виданий Калiнiнським РВ Горлiвським МУ ГУМВС України в Донецькiй областi 17.07.2009 року, яка не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить : 0 акцiй. Строк повноважень склав 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року),у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Вертiйової Антонiни Дмитрiвни паспорт: серiя, номер СТ 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинський РУ ГУ МВС України в мiстi Києв 29.11.2008 р, яка не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня.Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року),у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Iскру Iгоря Iвановича паспорт: серiя,номер АК 218035 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.06.1998 р. Протягом останiх пяти рокiв займав наступнi посади:спiвробiтник органiв прокуратури Львiвської та Днiпропетровської областей, спiвробiтник органiв Генеральної прокуратури, начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента- 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня, обрано зi строком повноважень 3 роки

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол вiд 14 квiтня 2015 року) у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Вертiйову Антонiну Дмитрiвну паспорт: серiя, номер СТ 075838 виданий Святошинський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 29.11.2008 р. Протягом останiх пяти рокiв- по теперiшнiй час- Член-Правлiння - головний бухгалтер АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента - 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня, обрано зi строким повноважень 3 роки.

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «РIВНЕ-АВТО» (протокол14/04/2015-1 вiд 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол вiд 14.04.2015 року), вiдбулась змiна складу посадових осiб Емiтента: Призначено Головою Наглядової ради- Козiса Олександра Миколайовича паспорт: серiя, номер СН 183291 виданого Печерським РУГУ МВС України м.Києва 14.05.1996 р. Протягом останнiх п’яти рокiв – по теперiшнiй час займає посаду - Голова Правлiння АТ «Українська автомобiльна корпорацiя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня,призначений зi строком повноважень 3 роки.

На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Рiвне-Авто" (протокол вiд 14.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 14.04.2015 року), вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: Призначено Головою Ревiзiйної комiсiї Iскру Iгоря Iвановича паспорт: серiя,номер АК 218035 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.06.1998 р. Протягом останiх п’яти рокiв займав наступнi посади:спiвробiтник органiв прокуратури Львiвської та Днiпропетровської областей, спiвробiтник органiв Генеральної прокуратури, начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента- 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня, призначено зi строком повноважень 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бiлiч Святослав Олесiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

14.04.2015

(дата)