17.06

Особлива інформація про змiну складу посадових осiб емiтента (Генерального директора) 17.06.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027, Рiвне, Київська 110 а

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.rivneavto. ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕ-АВТО» (протокол 17/06/2014-1 вiд«17» червня 2014 року) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
Припинено повноваження (звiльнено) Генерального директора Соломчука Сергiя Євгеновича ( паспорт серiя СР 902354 вид. Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi 04.04.2002) 17 червня 2014 року за угодою сторiн, п.1 ст.36 КЗпП України згiдно поданої ним заяви.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Строк повноважень склав 1 рiк i 2 мiсяцiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕ-АВТО» (протокол 17/06/2014-1 вiд«17» червня 2014 року) вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: Обрано Бiлiча Святослава Олексiйовича (паспорт серiя СН 216710 вид. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.06.1996) на посаду Генерального директора Товариства з 18 червня 2014 року, на пiдставi поданої ним заяви, за сумiсництвом, за контрактом, який не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, без зазначення строку повноважень.
Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй.
Протягом своєї дiяльностi (останнiх п’яти рокiв) займав наступнi посади: начальник виробничого департаменту АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; директор АФ «Універсал-Авто» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; начальник департаменту сервісу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бiлiч Святослав Олексiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

18.06.2014

(дата)