01.01

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 02.08.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне Київська, 110А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Рівне-Авто" 01.08.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ "Рівне-Авто" №01/08/2016-1 від 01.08.2016 р. та поданої нею заяви.

Посадова особа Журавель Жанна Євгенівна (паспорт: серія СР номер 519136 виданий 05.01.1999 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області), яка займала посаду член Дирекції - головний бухгалтер, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років, 2 місяці.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Рівне-Авто" 01.08.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ "Рівне-Авто" №01/08/2016-1 від 01.08.2016 р.

Посадова особа Олексієвець Альона Іванівна (паспорт: серія СР номер 985202 виданий 17.01.2004 р. Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області), призначена на посаду член Дирекції -- головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, директор фінансовий.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Тесленко В.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

03.08.2016 року

Загрузить