01.01

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 10.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне Київська, 110А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства "Рівне-Авто" 10.04.2017 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Рівне-Авто" № 10/04/2017-1 від 10.04.2017 р. та поданої заяви Олексієвець А.І.

Посадова особа Олексієвець Альона Іванівна (паспорт: серія СР номер 985202 виданий 17.01.2004 р. Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області), яка займала посаду член Дирекції - головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства "Рівне-Авто" 10.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "Рівне-Авто" та поданої заяви Олексієвець А.І.

Олексієвець Альону Іванівну (паспорт: серія СР номер 985202 виданий 17.01.2004 р. Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл.) обрано на посаду член Дирекції - головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: без зазначення строку.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор фінансовий, головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Хом`як В.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)