01.01

Поновлене повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО», ідентифікаційний код – 05391175 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110 а, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 26.02.2016 року, призначених на 14.04.2016 року о 11:00 годині за адресою: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110 а, каб. № 12, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування): 

 1. Обрання членів лічильної комісії. 

 1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 

 1. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

 1. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 

 1. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 

 1. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році. 

 1. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 

 1. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 

 1. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 

 1. Припинення повноважень членів Наглядової Ради. 

 1. Обрання членів Наглядової Ради. 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)  

Найменування показника  

Період  

звітний 

попередній  

Усього активів  

27161 

28217 

Основні засоби  

22977 

24364 

Довгострокові фінансові інвестиції  

Запаси  

1110 

1306 

Сумарна дебіторська заборгованість  

505 

189 

Грошові кошти та їх еквіваленти  

166 

45 

Нерозподілений прибуток  

4871 

(5470) 

Власний капітал  

21195 

21794 

Статутний капітал  

16114 

16114 

Довгострокові зобов'язання  

883 

883 

Поточні зобов'язання  

4988 

5417 

Чистий прибуток (збиток)  

(599) 

(21174) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  

15346187 

15346187 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  

46 

66 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 08.04.2016 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати: 

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 33027, Рівненська обл.,  м. Рівне, вул. Київська, 110 а, каб.  № 6, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів з 10:00 до 17:00 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська 110 а, каб. № 12. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тесленко Вадим Ігорович. 

Контактна особа – Бідюк Тетяна В’ячеславівна. Довідки за телефоном: (0362) 28-25-60. 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 43  від  10.03.2016 р. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

 

Генеральний директор                                                                                                                                                             Тесленко В.І.