04.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 04.04.2013 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15.02.2013 року, на 04.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, кімната № 13, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

52 984

49 619

Основні засоби 

50 098

45 099

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

2 071

3 293

Сумарна дебіторська заборгованість 

489

820

Грошові кошти та їх еквіваленти 

326

407

Нерозподілений прибуток 

27 859

7 924

Власний капітал 

44 183

35 586

Статутний капітал 

16 114

677

Довгострокові зобов'язання 

883

2 547

Поточні зобов'язання 

4 628

24 906

Чистий прибуток (збиток) 

(7 249)

(2 452)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

15 346 187

645 234

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

97

105

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 29.03.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-       акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-       представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, кімната №3, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 33027, м. Рівне вул. Київська, 110А, кімната №13. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконуючий обов’язки Генерального директора Соломчук Сергій Євгенович.    

        Контактна особа – Снітко Галина Василівна.

        Довідки за телефоном: +38(095) 262-71-02.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «РІВНЕ-АВТО»                                                                                                С.Є. Соломчук