01.01

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 14.04.2015

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО», ідентифікаційний код – 05391175 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110 а, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства  від 25.02.2015 року, призначених на 14.04.2014 року о 16:00 годині за адресою: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 110 а, каб. № 12, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради.

10.  Обрання членів Наглядової Ради.

11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13.  Обрання членів Ревізійної Комісії.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

15.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

16.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

17.  Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

18.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

19.  Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

28217

50188

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24359

48132

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1306

1536

Сумарна дебіторська заборгованість

189

479

Грошові кошти та їх еквіваленти

45

14

Власний капітал

21794

42968

Статутний капітал

16114

16114

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(5470)

(26644)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

883

1382

Поточні зобов'язання і забезпечення

5540

5838

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн)

-1,38

-0,144

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1,38

-0,144

Середньо річна кількість акцій (шт.)

15346187

15346187

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

Загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 15:00; закінчення реєстрації – 15:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 08.04.2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 33027, Рівненська обл.,  м. Рівне, вул. Київська, 110 а, каб.  № 6 з 10:00 до 17:00 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська 110 а, каб. № 12.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Біліч Святослав Олексійович.

Контактна особа – Пуха Наталія Станіславівна. Довідки за телефоном: (0362) 28-25-60.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у газеті опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №___ від ________2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

 

Генеральний директор                                                                                                                                   Біліч С.О.