01.01

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17.04.2014

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО», ідентифікаційний код 05391175, місцезнаходження за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110 а, (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 17.04.2014 року об 13:00 годині за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110 а, кімната № 13, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

50188

48892

Основні засоби

48132

45099

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1536

2071

Сумарна дебіторська заборгованість

481

496

Грошові кошти та їх еквіваленти

14

326

Нерозподілений прибуток (збиток)

26644

27004

Власний капітал

42968

43328

Статутний капітал

16114

16114

Довгострокові зобов'язання

1382

883

Поточні зобов'язання

5838

4681

Чистий прибуток (збиток)

(2212)

(7249)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15346187

15346187

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

78

97

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 12:00; закінчення реєстрації – 12:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110 а, кімната № 6 з 09:00 до 16:00 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Київська 110 а, кімната № 13.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Соломчук Сергій Євгенович.

Контактна особа – Пуха Наталія Станіславівна.

Довідки за телефоном: (0362) 28-25-60.

 

Генеральний директор                         Соломчук С.Є.