01.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 14.04.2016 (склад НР)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне Київська, 110 А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи- Голови Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича  (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Бей Наталії Олександрiвни (паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт серії КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала.Iншi посади, якiобiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Голова Правління.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Бей Наталію Олександрівну (паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставiрiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала.Iншi посади, якiобiймала посадова особа за останнi 5 рокiв -Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Сенюту Ігоря Васильовича (паспорт серії КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставiрiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала.Iншi посади, якiобiймала посадова особа за останнi 5 рокiв -Начальник департаменту майнових відносин.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Корольчука Юрія Степановича (паспорт серії АС 007875, виданий 09.02.1996 року Луцьким РВ УМВС України у Волинській обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів ТоваристваНа інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала.Iншi посади, якiобiймала посадова особа за останнi 5 рокiв -– Генеральний директор.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Прилуцьку Валентину Іванівну (паспорт серії СН 589191, виданий 05.08.1997 року Подільський РУ ГУ МВС України у місті Києві) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 14.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала.Iншi посади, якiобiймала посадова особа за останнi 5 рокiв– Економіст з фінансової роботи, начальник відділу організації праці і заробітної плати.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Тесленко Вадим Ігорович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)