01.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне вул. Київська,  110А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362)28-44-29 (0362)643-110

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).1)    Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: кредитні договори з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість правочинів: 40000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29016 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 137,85498%; загальна кількість голосуючих акцій: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2).2)    Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  гранична сукупна вартість якого не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29016 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 689,27488%; загальна кількість голосуючих акцій: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3).3)    Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: договори надання/отримання фінансової допомоги, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29016 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 344,63744%; загальна кількість голосуючих акцій: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 15 346 187; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Хом'як В.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)