01.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 26.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне вул. Київська, 110А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362)28-44-29 (0362)643-110

5. Електронна поштова адреса

urist@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

 

II. Текст повідомлення

26.04.2018р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» (далі - Товариство) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 4 880 001,00 грн. шляхом приватного розміщення 4 647 620 шт. простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 1,05 грн. за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 4 647 620 шт. простих іменних акцій.

Номінальна вартість однієї акції – 1,05 грн.

Ціна розміщення однієї акції, визначена (затверджена) рішенням єдиного акціонера (рішення №1 від 26.04.2018 р.) у розмірі 1,05 грн., що дорівнює номінальній вартості та є вищою за  ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджену рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №05/04/2018-1 від 05.04.2018 р.).

Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме єдиного акціонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», яке до розміщення володіє акціями Товариства в кількості – 15 346 187 шт., що становить 100% у статутному капіталі.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення - 30,2852%.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій Товариства, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються - обсяг прав інвесторів визначений Статутом та законодавством України.

Спосіб оплати акцій - оплата акцій здійснюється виключно грошовими внесками в національній валюті (гривні).

Мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів - усі залучені від розміщення акцій кошти будуть використані для поповнення товарних запасів Товариства, а саме 100 % фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій, будуть направлені на придбання товарних автомобілів.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків від господарської діяльності.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Хом'як В.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)