01.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 23.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05391175

3. Місцезнаходження

33027 м. Рівне Київська, 110А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0362) 28-44-29 (0362) 64-31-10

5. Електронна поштова адреса

reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://rivne-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 21.12.2016;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Рівне-Авто" 21.12.2016 р. (протокол б/н від 21.12.2016 р.);

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 23.12.2016;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство "Рівне-Авто";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство "Рівне-Авто".

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Хом’як Віталій Іванович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

23.12.2016

(дата)