01.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕ-АВТО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05391175

3. Місцезнаходження: 33027 м. Рівне  вул. Київська 110А

4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)28-44-29 (0362)643-110

5. Електронна поштова адреса: reception@rvnauto.rivne.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://rivne-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" 27.12.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" №27/12/2018-1 від 27.12.2018 р. Посадова особа Хом`як Віталій Іванович (не надано згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки, 1 місяць.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" 27.12.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "РІВНЕ-АВТО" №27/12/2018-1 від 27.12.2018 р. Посадова особа Попов Олександр Анатолійович (не надано згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду В.о. Генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Генерального директора з безпеки та персоналу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Хом'як В.І

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

27.12.2018

(дата)